Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın,varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

Tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir. Muhdesat nedemektir? İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa ağaçlarının bedelinin ödenmesidir.

Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir.

Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir. İntifa hakkı nedir? Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir. Sükna hakkı nedir? İrtifak hakkının bir çeşidi olan oturma hakkıdır bu haktan sadece hak sahibi yararlanabilir.

Kentsel dönüşüm için öncelikle yaşadığınız binanın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor.

1-Varsa Tapu Senedi veya Fotokopisi 2- Satıcı yada Alıcıdan Her Hangi Birinin Okuma Yazması Yoksa 2 Şahit Bulunarak Kimliklerinin Fotokopileri ve Aslı ile İmza Anında Şahitlerinde Hazır Olması. 3-Alıcının 2 Satıcının 1 Vesikalık Fotoğrafı 4-Temsil Halinde Temsile ait Belge. (Şirketse; Şirket Yetki Belgeleri ve Bilgileri) 5-10 Yılı Geçmemiş T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi Çekilerek Alt Kısmına Açık Adresin Yazılması) İmza Aşamasında Kimliklerin Aslının Mutlaka Yanınızda Bulunması. 6- Şayet Tapu İşlemi Vekil Aracılığı ile Yapılacaksa, Vekilin Nüfus Cüzdanı ve 1 Adet Vesikalık Fotoğrafı Bulundurmalı. 7- Bağlı Bulunduğu Belediyelerden Emlak Beyan Servislerinden, Rayiç Bedelini Bildirir Belge Alınmalıdır. 8- Gayrimenkul Kat Mülkiyetli ise DASK (Deprem Sigortası) Yaptırılması. Veraset ilamı nedemektir? Sulh hukuk mahkemelerince mirasçıların kimler olduğuna dair belgedir.

Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir.

Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.

Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.

Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahhüttür.

Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir

1- Tedbir Olarak Satıcıda Sattığı Kişiye Ait Kimlik Bilgilerini ve Tapu Fotokopisini Alarak Yine Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine Uğrayarak Üzerinden Beyan Kayıt Düşümünü Yaptırabilir. 2- Mevcut Tapunun Fotokopisi ve Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi ve Adres Bilgileri ile Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine En Geç 1 Ay İçerisinde Beyanını Vermesi Gerekmektedir. Aksi Taktirde Cezai İşlem Geciken Her Ay İçin Geçerli Faiz İşlenir.